SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Split, Ruđera Boškovića 33

N A T J E Č A J

za upis studenata u I. godinu poslijediplomskoga sveučilišnog studija „Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti“ u akademskoj godini 2022./2023. za usmjerenja Biologija, Fizika, Informatika, Kemija, Matematika i Tehnika za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti

1.         UVJETI ZA UPIS

 

Na Natječaj se mogu prijaviti pristupnici koji pripadaju jednoj od sljedećih skupina:

Skupina I., pristupnici koji su završili:

 • sveučilišni dodiplomski ili diplomski jednopredmetni ili dvopredmetni studij nastavničkog smjera odgovarajuće struke,
 • sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij inženjerskog ili istraživačkog smjera (dipl. ing. struke nakon četverogodišnjeg studija ili magistar struke nakon studija po Bolonjskom sustavu 3+2 ili integrirani studij 0+5), uz stečene pedagoške kompetencije od 60 ECTS bodova.

 

Minimalna prosječna ocjena pristupnika tijekom prethodno završenih studija mora biti 4,0. Iznimno, Povjerenstvo poslijediplomskog studija može odobriti upis i kandidatima s prosječnom ocjenom manjom od 4,0, ali ne manjom od 3,5.

Skupina II., pristupnici koji su stekli akademski stupanj magistra znanosti završetkom Poslijediplomskog studija didaktike prirodnih znanosti, za koje se ne traži prosjek ocjena.

Pristupnik mora poznavati engleski jezik u mjeri koja osigurava neometano praćenje znanstvene literature (razina B2).

Pristupnik koji se prijavi na natječaj i ispunjava uvjete, pozvat će se na razgovor u cilju utvrđivanja motiviranosti i interesa u istraživanju odabranog usmjerenja, uz mogućnost provjere njegovih kompetencija. Temeljem navedenoga, konačnu odluku o upisu pristupnika donosi Povjerenstvo poslijediplomskog studija.

 

2.         BROJ PRISTUPNIKA, ŠKOLARINA I TRAJANJE STUDIJA

 

Upisna kvota je 20 studenata.

Školarina i upisnina uplaćuju se jednokratno.  Na IBAN Fakulteta: HR6124070001100580549, poziv na broj  00 65264100-20010  uplaćuje se školarina za prvu godinu studija u  iznosu od 15.000,00 kn, a upisnina u iznosu od 400,00 kn uplaćuje se na IBAN Fakulteta: HR6124070001100580549, poziv na broj  00 6526401-20010. Dokaz o uplati dostavlja se prilikom upisa.

Studij traje 3 godine i nosi 180 ECTS bodova.

Uz prijavu na Natječaj pristupnik prilaže sljedeću dokumentaciju:

 

 1. Ovjerenu presliku diplome dodiplomskog odnosno diplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,
 2. Prijepis ocjena dodiplomskog odnosno preddiplomskog i diplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija s prosjekom ocjena,
 3. Uvjerenje/Potvrdu o stečenoj pedagoškoj kompetenciji od 60 ECTS bodova
 4. Ovjerenu presliku diplome o stečenom stupnju magistra znanosti
 5. Prijepis ocjena magistarskog znanstvenog studija s prosjekom ocjena
 6. Dokaz o znanju engleskog jezika*
 7. Životopis s popisom objavljenih znanstvenih ili stručnih radova
 8. Rodni list
 9. Domovnica ili dokaz o državljanstvu za strane državljane
 10. Preporuku/e profesora i/ili potencijalnog mentora

 

*s pristupnicima koji nemaju odgovarajući dokaz o znanju engleskog jezika, obavit će se razgovor na engleskom jeziku

Obrazac za prijavu (PMFSTDRS_1) nalazi se na poveznici.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se poštom do 24. lipnja 2022. godine na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21000 Split, uz naznaku Natječaj za poslijediplomski sveučilišni studij – „Istraživanje u  edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti“.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Riječi i pojmovni sklopovi koji se koriste u Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Start typing and press Enter to search

Skip to content